Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

 • Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

  Zarzadzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w programie Aktywizacja i Integracja w 2017 r. realizowanym przez Powiatowy...

 • Nabór uczestników do projektu na 2017 rok

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków w związku z realizacją w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)"

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2017 r.”

 • Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS

  Na podstawie §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z |Krajowego Funduszu szkoleniowego (t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego na...

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w związku z art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz....

 • PIT-11 za 2016r.

  Informujemy, że do 15.02.2017 r. w Sali B na parterze tut. Urzędu (obsługa osób bezrobotnych) będą wydawane informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2016 (PIT-11).

 • Nabór uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w roku 2017 kontynuuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

 • Informacja dla Pracodawców zainteresowanych środkami rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2017 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienia ankiety, która ma na celu oszacowanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS w powiecie lipskim w 2017...

 • Informacja dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

  W związku z planowaną zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw informujemy, że planowane zmiany przepisów dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców, wejdą w życie najwcześniej od 01.04.2017r. Natomiast zasadnicze zmiany dotyczące tzw. Procedury "oświadczeniowej" mają obowiązywać od...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

 • Zapotrzebowanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w 2017r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 na szkolenie pracowników oraz pracodawców.

 • Szkolenia komputerowe dla osób po 50 roku życia

  Firma IT Config Sp. jako realizator projektu zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego, na bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu ECDL. Uczestnicy szkoleń będą mogli uzyskać ogólnoeuropejski certyfikat ECDL, potwierdzający nabyte umiejętności komputerowe.

 • Wstrzymanie naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku uprzejmie informuje, że od dnia 29.09.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację stażu w ramach Funduszu Pracy przyznawanych algorytmem w związku z wykorzystaniem limitu środków przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.

 • Dni rekrutacyjne pn. „Kariera w Polsce”

  Sieć EURES reprezentowana przez norweskie publiczne służby zatrudnienia - we współpracy z polskimi publicznymi służbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy - organizuje na terenie Norwegii dni rekrutacyjne pn. „Kariera w Polsce", które odbędą się w dniach 15 i 16 września 2016 r. w Oslo i Stavanger. Celem dni rekrutacyjnych jest wsparcie...

 • Projekt regionalny „MAZOWSZE 2016”

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku realizuje projekt regionalny „MAZOWSZE 2016" skierowany do osób bezrobotnych spełniających jednocześnie 3 warunki, tj.: - zamieszkują tereny wiejskie, - nie posiadają wykształcenia średniego, - długotrwale bezrobotne (tj. pozostających w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy...

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2016 r."   1. Na podstawie art....

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku na podstawie art. 62a ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu...

 • Informacja o zmianie na stanowisku Dyrektora

  Z dniem 1 luty 2016 r obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku pełni Pan Stanisław Pora .

 • PIT-11 za 2015r.

  Informujemy, że od dnia 01.02.2016 r. do 15.02.2016 r. w Sali B na parterze tut. Urzędu (obsługa osób bezrobotnych) będą wydawane informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2015 (PIT-11), a także roczny raport składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (dla osób, które w roku ubiegłym...

 • Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne do projektu "Skazani na pracę"

  Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 18 – 29 lat, które opuściły w ciągu ostatniego roku zakład karny lub areszt śledczy na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne do projektu „Skazani na…pracę!", które odbędzie się 19.02.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie firmy Knowledge Sp. z o. o. przy ul. Długiej 44/50 lok. 200 (II piętro). ...

Wyświetlanie 451 - 471 z 471 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę