Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

 • KOMUNIKAT

  Uprzejmie informujemy, że dnia 28 maja 2021 r. (piątek) tutejszy urząd pracy będzie nieczynny . Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku z dnia 15.01.2021 r. został on wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku w zamian za dzień świąteczny...

 • OD 26 KWIETNIA KOLEJNE DOTACJE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19   (Dz.U. poz. 713 ) z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

 • Ogłoszenie o realizowanych formach wsparcia

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku przypomina, że w 2021 r. realizuje następujące formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz Pracodawców/Przedsiębiorców:   szkolenia realizowane w ramach: środków Funduszu Pracy - dla wszystkich osób bezrobotnych, projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

 • Zaproszenie do udziału w projekcie

       Zaproszenie do udziału w projekcie Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza osoby bezrobotne  w wieku 30 lat i więcej do udziału w projekcie:  „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)"  współfinansowanym z Europejskiego Funduszu...

 • Usługi świadczone przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie prowadzi informacyjne spotkania grupowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Spotkania grupowe planowane są zbiorczo na cały kwartał. Informacja o każdym webinarze pojawia się 2 tygodnie przed planowanym terminem w aktualnościach na stronie ...

 • Informacja o projekcie „Od bierności do aktywności”

  Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt pn.        „Od bierności do aktywności" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.1 Aktywizacja...

 • Akcja „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”

  Czujesz się patriotą, osobą której nie jest obojętny los współobywateli, pragniesz swoimi atutami służyć innym? Wstąp do Wojsk Obrony Terytorialnej! Dla kogo WOT? O przyjęcie w szeregi WOT może ubiegać się osoba, która: jest pełnoletnia, posiada polskie obywatelstwo, jest niekarana, jest zdrowa fizycznie i psychicznie by...

 • Informacja dla Pracodawców dotycząca organizacji staży, prac interwencyjnych, robót publicznych

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zachęca do składania wniosków o zorganizowanie staży, prac interwencyjnych, robót publicznych do 15 dnia każdego miesiąca poprzedzającego zorganizowanie zatrudnienia i stażu. Wnioski złożone po 15 dniu miesiąca mogą być rozpatrywane do zatrudnienia od następnego miesiąca. Taka organizacja...

 • Debata online „SENIOR dziś i jutro - perspektywy rozwoju działań na rzecz seniorów”

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że  w dniu 11 marca 2021 roku o godz. 10.00 Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej mOWES  zaprasza na debatę online pt.:  „SENIOR dziś i jutro – perspektywy rozwoju działań na rzecz seniorów" Udział w debacie jest bezpłatny. Poniżej link do zarejestrowania się: ...

 • KOLEJNE DOTACJE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 z dnia 26 lutego 2021 r.  oraz art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...

 • Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje o rekrutacji prowadzonej  przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Radomiu. Nabór do Terytorialnej  Służby Wojskowej prowadzony jest  przez cały rok. Wiecej informacji na stronie internetowej WKU w Radomiu – wkuradom.wp.mil.pl . ...

 • Nabór wniosków dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach programu RPO WM

       Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy ,...

 • Ogłoszenie dla pracodawców, przedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w 2021 r. w ramach Tarczy antykryzysowej realizuje następujące formy wsparcia dla pracodawców/ przedsiębiorców:   dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów...

 • Ogłoszenie o realizowanych formach wsparcia

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w 2021 r. realizuje następujące formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz Pracodawców/Przedsiębiorców:   szkolenia realizowane w ramach: środków Funduszu Pracy - dla wszystkich osób bezrobotnych, projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

 • Wydłużenie realizacji wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż wsparcie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późń. zm.) w ramach...

 • Informacja dotycząca projektu

  W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie naboru wniosków o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że będzie aplikował o środki na aktywne...

 • Zatrudnienie cudzoziemców

  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i rosnącym zagrożeniem COVID-19  oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników Urzędu, Powiatowy Urząd  Pracy w Lipsku ogranicza w maksymalny sposób bezpośrednią obsługę podmiotów składających oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca  oraz wnioski o...

 • Barometr zawodów 2021

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że raporty dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2021 r. w poszczególnych województwach i powiatach są dostępne na stronie www.barometrzawodow.pl oraz na stronie tutejszego urzędu w zakładce „Statystyki i analizy urzędu" ( Barometr zawodów 2021 powiat lipski i ...

 • PONOWNE DOTACJE DLA MIKROPPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 z dnia 19 stycznia 2021 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. na dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków w ramach KFS

  Na podstawie §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego      (t.j.Dz. U. z 2018r. poz117.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia...

 • Informacja na temat sytuacji podatkowej przedsiębiorców, którzy skorzystali z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc)

  W załączeniu przekazujemy do wiadomości i stosowania stanowisko Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, dotyczące sytuacji podatkowej beneficjentów dofinasowania z art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

 • Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- dodatkowa informacja.

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż w dniu 21 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy oraz przyznawania środków na...

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż w 2021 r. w ramach Tarczy antykryzysowej realizuje następujące formy wsparcia dla Pracodawców/Przedsiębiorców:   dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów...

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż w 2021 r. realizuje następujące formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz Pracodawców/Przedsiębiorców:   szkolenia realizowane w ramach: środków Funduszu Pracy, projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)" POWER –...

Wyświetlanie 1 - 25 z 252 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę