Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

 • Wstrzymanie przyjmowania wniosków

  W związku z uchyleniem z dniem  1 lipca rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z...

 • Wznowienie przyjmowania wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 19.06.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zatrudnienie w ramach refundacji pracodawcy/przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 • Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów.

  Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Wznowienie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 23.05.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

 • Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od 24 kwietnia br Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie wprowadza nową usługę – konsultacje zawodowe przez Skype.

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w dniu 2 maja 2017 r. urząd będzie nieczynny. Dzień 2 maja 2017 r. będzie odpracowany w dniu 13 maja 2017 r.

 • Wstrzymanie przyjmowania wniosków - bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 20.04.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

 • Wstrzymanie przyjmowania wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku uprzejmie informuje, że od dnia 10.04.2017r., wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizacje o zatrudnienia w ramach refundacji pracodawcy /przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w związku z...

 • Giełda pracy

  W dniu 06.04.2017r. o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku, ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko, pokój nr 12 odbędzie się Giełda Pracy dla Supermarketu STOKROTKA Sp. z.o.o.

 • Bezpłatne warsztaty - Przedsiębiorcą być

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ ! które odbędą się dnia 22 marca 2017 roku, o godzinie 10.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku

 • Protokół komisji konkursowej

  Załączniki Protokół komisji konkursowej.pdf (pdf, 449 KB)

 • Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

  Zarzadzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w programie Aktywizacja i Integracja w 2017 r. realizowanym przez Powiatowy...

 • Nabór uczestników do projektu na 2017 rok

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków w związku z realizacją w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)"

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2017 r.”

 • Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS

  Na podstawie §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z |Krajowego Funduszu szkoleniowego (t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego na...

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w związku z art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz....

 • PIT-11 za 2016r.

  Informujemy, że do 15.02.2017 r. w Sali B na parterze tut. Urzędu (obsługa osób bezrobotnych) będą wydawane informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2016 (PIT-11).

 • Nabór uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w roku 2017 kontynuuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

 • Informacja dla Pracodawców zainteresowanych środkami rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2017 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienia ankiety, która ma na celu oszacowanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS w powiecie lipskim w 2017...

 • Informacja dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

  W związku z planowaną zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw informujemy, że planowane zmiany przepisów dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców, wejdą w życie najwcześniej od 01.04.2017r. Natomiast zasadnicze zmiany dotyczące tzw. Procedury "oświadczeniowej" mają obowiązywać od...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

 • Zapotrzebowanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w 2017r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 na szkolenie pracowników oraz pracodawców.

 • Szkolenia komputerowe dla osób po 50 roku życia

  Firma IT Config Sp. jako realizator projektu zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego, na bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu ECDL. Uczestnicy szkoleń będą mogli uzyskać ogólnoeuropejski certyfikat ECDL, potwierdzający nabyte umiejętności komputerowe.

 • Wstrzymanie naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku uprzejmie informuje, że od dnia 29.09.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację stażu w ramach Funduszu Pracy przyznawanych algorytmem w związku z wykorzystaniem limitu środków przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.

Wyświetlanie 426 - 450 z 457 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę