Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

 • PIT-11 za 2019r.

  Informujemy, że do 15.02.2020 r. w Sali B na parterze tut. Urzędu (obsługa osób bezrobotnych) będą wydawane informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2019(PIT-11), a także roczny raport składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (dla osób, które w roku ubiegłym pobierały w naszym urzędzie świadczenia...

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż na stronie tut. urzędu (zakładka dokumenty do pobrania) dostępne są nowe aktualne wnioski dotyczące następujących form wsparcia: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, bony na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, jednorazowe środki na podjęcie...

 • Nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach programu PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)” Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z...

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 15.01.2020 r. przyjmuje wnioski na następujące formy wsparcia w ramach Programu „Mazowsze 2020” -roboty publiczne, -staże. W ramach w/w Programu będą kierowane wyłącznie osoby długotrwale bezrobotne – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj....

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 15.01.2020 r. przyjmuje wnioski na następujące formy wsparcia ze środków Funduszu Pracy: - szkolenia, - prace interwencyjne, -roboty publiczne, -staże, - środki na podjęcie działalności gospodarczej,

 • Nabór wniosków dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach programu RPO WM

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)" Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu...

 • Giełda pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku serdecznie zaprasza na giełdę pracy kandydatów na stanowisko Pomocnik elektryka.

 • INFORMACJA

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku z dnia 24 grudnia 2019 r. w dniu 31 grudnia 2019 r. tut. urząd pracy będzie czynny w godz. 7:15 – 12:15.

 • Bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 20.12.2019 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy, z powodu wykorzystania limitu środków przeznaczonych na w/w formę wsparcia w bieżącym roku.

 • Spotkania w sprawie środków KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku serdecznie zaprasza zainteresowanych pracodawców na spotkania indywidualne dotyczące udzielenia informacji w zakresie uzyskania środków na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020.

 • INFORMACJA

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku z dnia 11 grudnia 2019 r. w dniu 24 grudnia 2019 r. tut. urząd pracy będzie czynny w godz. 7:15 – 12:00.

 • Bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 11.12.2019 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy. Liczba środków ograniczona.

 • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 03.12.2019 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie refundacji Podmiotowi kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w ramach Projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” z powodu...

 • Bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 03.12.2019 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” z powodu wykorzystania limitu środków przeznaczonych na realizację w/w formę...

 • Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego

  Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego

 • Bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 28.11.2019 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” . Liczba środków ograniczona

 • Bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 05.11.2019 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” z powodu wykorzystania limitu środków przeznaczonych na realizację w/w formy...

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku, ul. Rynek 29, 27 – 300 Lipsko, w Wieloosobowym Stanowisku ds. Pośrednictwa Pracy na stanowisko: Pośrednik pracy - stażysta

 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 29.10.2019 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)’’ z powodu wykorzystania limitu środków przeznaczonych...

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku, informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania innej jednostce, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, zbędne składniki majątku ruchomego.

 • Wsparcie dla organizacji pozarządowych

  Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz koła gospodyń wiejskich z powiatów: szydłowieckiego, radomskiego, przysuskiego, zwoleńskiego, lipskiego, białobrzeskiego, kozienickiego i m. Radom – do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w postaci bonów na realizację...

 • MikroGRANTY na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

  Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu radomskiego do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES” stanowiącego część projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim"...

 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 23.10.2019 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” z powodu wykorzystania limitu środków przeznaczonych na realizację...

 • Bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 23.10.2019 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy z powodu wykorzystania limitu środków przeznaczonych na realizację w/w formy wsparcia w roku bieżącym.

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku, informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania innej jednostce, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, zbędne składniki majątku ruchomego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę