Zatrudnianie cudzoziemców nowe zasady - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Zatrudnianie cudzoziemców - Nowe zasady

Zatrudnianie cudzoziemca spoza UE i EOG od 1 stycznia 2018r.

Z dniem 1 stycznia 2018 r wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy regulują dostęp cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy.
Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.

Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza UE/EOG.
 
Zezwolenie na pracę sezonową, wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
 
Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na wniosek podmiotu prowadzącego działalność bezpośrednio związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem, rybactwem oraz działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:
wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku  o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który jest obywatelem jednego z 6 państw : Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina.


Procedura związana z wydaniem zezwolenia na pracę sezonową

I. Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 Wniosek można złożyć:
1. w formie papierowej w:
               Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku,
               ul. Rynek 29, pok. nr 13
               27-300 Lipsko

2. elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wnioski składane elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane.
 
Dla agencji pracy tymczasowej powierzającej pracę cudzoziemcom w charakterze pracowników tymczasowych przewidziano oddzielny formularz wniosku.

II. Podczas składania wniosku w sprawie zezwolenia na pracę sezonową, pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:
 1. w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS/ CEIDG
 2. w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS/ zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 3. w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL.
Agencja pracy tymczasowej (będąca podmiotem powierzającym pracę) zobowiązana jest do przedłożenia dokumentu sporządzonego przez pracodawcę użytkownika, potwierdzającego uzgodnienia w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencje pracy tymczasowej.
 
Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy (wzór upoważnienia)

III. Opłata
Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat  podmiot dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł. Opłaty można dokonać przelewem bankowym lub wpłatą w banku. Wpłaty gotówkowe dokonane w Banku PKO BP Oddział w Lipsku, ul. 1-go Maja, SA zwolnione z opłaty bankowej. Rachunek bankowy na który należy dokonać opłaty:
Odbiorca:  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
                   27-300 Lipsko
                   ul. Rynek 29
Nazwa Banku:  Bank PKO BP O/Lipsko
Nr Konta:  37 1020 4317 0000 5102 0024 0317
Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
 1. nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 2. tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia/ przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy).
Wpłaty najlepiej dokonać oddzielnie w związku z każdym wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Dowód wpłaty podmiot dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową.

IV. Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku będzie ubiegał się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy sezonowej, lub zamierza wjechać na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego w celu wykonywania pracy sezonowej, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi spełnia warunki wymagane do zezwolenia na pracę sezonową i nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową, starosta:
 • wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
 • wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.
Ww. zaświadczenie, przekazane cudzoziemcowi  jest podstawą do ubiegania się we właściwej placówce dyplomatyczno-konsularnej o wizę w celu wykonywania pracy sezonowej w Polsce lub w przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu na terytorium RP.

V. Termin rozpatrzenia wniosku:
 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych.
 
VI. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście:
 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP;
 • informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium RP.
Powyższe informacje ujęte są w oświadczeniu podmiotu o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.
W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, okres 9 miesięcy, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.
Wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest ważny 120 dni – jeżeli po tym okresie starosta nie otrzyma potwierdzenia, że cudzoziemiec podejmie pracę w późniejszym terminie, postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową zostanie umorzone.

VII. Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił kopię dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o zakwaterowaniu, do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową.
Praca musi jednak być wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wydanych wcześniej przez urząd.

VIII. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terenie RP na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy lub wjechał do Strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

IX. W okresie ważności zezwolenia możliwe jest wykonywanie każdej pracy sezonowej, a nie tylko tej wskazanej w zezwoleniu.

X. Pracodawca powierzający pracę sezonową zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o niekaralności (obowiązek podpisania przez pracodawcę).

XI. Zezwolenie na pracę sezonową oraz odmowa wydania zezwolenia jest wydawana w trybie decyzji administracyjnej.


Odmowa wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Starosta odmawia wydania zezwolenia, gdy podmiot powierzający pracę:
 • nie spełnił wymogów proceduralnych dot. udzielenia zezwolenia na pracę;
 • był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego;
Starosta może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli z okoliczności wynika, że uzyskane zezwolenie może zostać wykorzystane niezgodnie z celem lub uzyskane jest dla pozoru. Dotyczy to sytuacji, gdy podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności, m.in.: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków;
 
W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji.


Informacje dodatkowe

Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy (sześciu państw dotychczas korzystających z systemu oświadczeń):
 • zwolnienie z tzw. testu rynku pracy- składając wniosek o zezwolenie na pracę sezonową dla obywateli wymienionych państw, podmiot nie musi przedstawić informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy;
 • na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego) w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, o ile w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku podmiot ten powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową co najmniej raz. W takim przypadku podmiot dostarcza dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego wniosek dotyczy, przynajmniej raz w ciągu ostatnich 5 lat;
 • możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową (z wyjątkiem pracowników tymczasowych), bez potrzeby występowania o odrębne zezwolenie na pracę. Aby skorzystać z tej możliwości, podmiot powierzający pracę jest obowiązany do zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia na co najmniej dotychczasowym poziomie.

Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową:
 • Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w zezwoleniu;
 • Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca przez cały okres jego pracy).

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, należy złożyć nie później niż ostatniego dnia ważności posiadanego już zezwolenia.
Dotyczy wyłącznie cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium RP, na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prace sezonową wpisanym do ewidencji.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową:
 • wydawane jest w celu kontynuacji pracy u tego samego podmiotu lub w celu podjęcia pracy u innego podmiotu;
 • wydaje się na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym nie jest dłuższy niż 9 miesięcy ciągu  roku kalendarzowego;
Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla tego cudzoziemca, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę sezonową uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową staje się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.
 
Podmiot wnioskujący o przedłużenie,  który zatrudniał cudzoziemca na podstawie zezwolenia  bezpośrednio przed złożeniem wniosku przedkłada:
 • umowę pomiędzy podmiotem powierzającym pracę a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem;
 • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca
Jeżeli wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złożył podmiot, który nie powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku, pracę tego cudzoziemca na warunkach określonych we wniosku uważa się za legalną do dnia wydania decyzji starosty, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni liczonych od dnia złożenia wniosku, który nie zawiera braków formalnych.
W przypadku zmiany właściwości starosty ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi właściwość starosty do prowadzenia postępowania w sprawie wydania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową określa się na dzień złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia.

Sytuacje, w których nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia:
 • zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ;
 • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zawarcie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy i cudzoziemca  umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.
Jeżeli podmiot jest agencją pracy tymczasowej, spoczywa na nim obowiązek poinformowania właściwego  urzędu pracy o ww. zmianach w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.
Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą  grzywny.

Podstawy prawne:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r. poz 1065, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. z 2012 r. poz.769).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349).
Załączniki
Informacja starosty na temat możliwosci zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.doc (docx, 43 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust.doc (docx, 56 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy.doc (docx, 48 KB)
Przedłużenie zezwolenia typ S na prace sezonowa cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.doc (docx, 43 KB)
Przedłużenie zezwolenia typ S na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik nr 14.doc (docx, 44 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik nr 11.doc (docx, 66 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik nr 3.doc (docx, 70 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemcowi.doc (docx, 69 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca.doc (docx, 76 KB)
Zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej Załącznik nr 4.doc (docx, 48 KB)
Zezwolenie typ S na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik nr 8.doc (docx, 45 KB)
Zezwolenie typ S na prace sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.doc (docx, 44 KB)
Druk wpłaty.pdf (pdf, 847 KB)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
Oświadczenie wpisane przez powiatowy urząd pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Procedura rejestracji

I. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:
 • cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy;
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową.
Oświadczenia mogą być rejestrowane tylko w przypadku podklas PKD niewymienionych w rozporządzeniu w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Oznacza to, że zarówno pracodawca musi prowadzić działalność danego rodzaju (nie-sezonową), jak i praca cudzoziemca musi być z nią ściśle związana;
 • okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy. Dzięki centralnemu systemowi ewidencji widoczne będą oświadczenia, które zostały zarejestrowane w innych urzędach pracy.

II. Pracodawca może złożyć oświadczenie:
 • w formie papierowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 29 pok. Nr 13
 • elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.  Dokumenty składane elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oświadczenia składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane.

Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.

III. Opłata
Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia dokonuje, zgodnie z rozporządzeniem ws. wysokości opłat wpłaty w wysokości 30 zł. Opłatę należy uiszczać przez Internet lub w banku:
Odbiorca:  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
                   27-300 Lipsko
                   ul. Rynek 29
Nazwa Banku:  Bank PKO BP Oddział w Lipsku
Nr Konta: 37 1020 4317 0000 5102 0024 0317
Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)
 • dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).
Wpłaty pracodawca wnosi jednorazowo w związku ze złożonym oświadczeniem.

IV. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:
 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 • wpis do KRS/ CEIDG - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;
 • dowód uiszczenia opłaty w związku ze składanym oświadczeniem;
 • kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego - w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.
 • W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 • w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest agencja pracy tymczasowej - dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej;
 • oświadczenie o niekaralności (oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy)
Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca.
W przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy, legitymujący się pisemnym upoważnieniem pracodawcy.

V. Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie:
 • 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji  oświadczeń.
Zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowi podstawę dla cudzoziemca do ubiegania się we właściwej placówce dyplomatyczno-konsularnej o wizę w celu wykonywania pracy na terytorium RP. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi noszące znamiona przerabiania/ skreślania  lub wypełnione nieczytelnie nie będą rejestrowane.

Samo oświadczenie nie jest wystarczające do podjęcia legalnej pracy w Polsce – cudzoziemiec musi jeszcze posiadać tytuł pobytowy pozwalający na pracę (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy, przebywanie w ruchu bezwizowym do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni).

VI. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:
 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.
Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu/ nie podjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.
 
Jeżeli pracodawca nie wypełni obowiązków informacyjnych o podjęciu lub niepodjęciu przez cudzoziemca pracy, stosuje się domniemanie co do terminu podjęcia pracy (praca była wykonywana od dnia wskazanego przy wpisaniu oświadczenia do ewidencji), chyba że z okoliczności wynika, że było inaczej np. cudzoziemiec wjechał na terytorium RP później i jest to poświadczone pieczęcią w paszporcie. W przypadku, gdy cudzoziemiec wcześniej zakończy pracę, należy poinformować o tym urząd pracy, gdyż w przeciwnym razie jako okres wykonywania pracy przyjęty będzie cały okres ważności oświadczenia.
Informację w urzędzie pracy może złożyć zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec.
 
Starosta wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia  do ewidencji oświadczeń, gdy podmiot powierzający pracę był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego;

Starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia  do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności wynika, że oświadczenie jest składane dla pozoru, będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu lub podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności, m.in.: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków;

W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji.

Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia
 • Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w oświadczeniu;
 • Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca).Za niedopełnienie powyższych obowiązków grożą sankcje.

Kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia

Gdy po upływie 3 miesięcy pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia podmiot chce kontynuować z nim współpracę w oparciu o  umowę o pracę  i na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu, wówczas składa do właściwego wojewody wniosek  o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę). Zezwolenie takie wydawane jest w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem tzw. testu rynku pracy. W takim przypadku cudzoziemiec będzie mógł legalnie wykonywać pracę na rzecz ww. pracodawcy w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie zezwolenia. Z powyższego rozwiązania można korzystać tylko wtedy, gdy przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia praca cudzoziemca na rzecz ww. podmiotu na podstawie oświadczenia (zarejestrowanego przez ww. podmiot) była wykonywana na podstawie umowy o pracę.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Podstawy prawne:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r. poz 1065, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski (Dz. U. 2012 r. poz.769).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz.2345).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2349).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r. poz.2348).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2350).
Załączniki
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Załacznik nr 17.doc (docx, 57 KB)
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.doc (docx, 57 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z ust.doc (docx, 56 KB)
Druk wpłaty oświdczenie.pdf (pdf, 847 KB)

Dla pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę