Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS

Na podstawie §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z |Krajowego Funduszu szkoleniowego (t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego na...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w związku z art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz....

PIT-11 za 2016r.

Informujemy, że do 15.02.2017 r. w Sali B na parterze tut. Urzędu (obsługa osób bezrobotnych) będą wydawane informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2016 (PIT-11).

Nabór uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)"

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w roku 2017 kontynuuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych środkami rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2017 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienia ankiety, która ma na celu oszacowanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS w powiecie lipskim w 2017...

Informacja dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

W związku z planowaną zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw informujemy, że planowane zmiany przepisów dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców, wejdą w życie najwcześniej od 01.04.2017r. Natomiast zasadnicze zmiany dotyczące tzw. Procedury "oświadczeniowej" mają obowiązywać od...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Zapotrzebowanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 na szkolenie pracowników oraz pracodawców.

Szkolenia komputerowe dla osób po 50 roku życia

Firma IT Config Sp. jako realizator projektu zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego, na bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu ECDL. Uczestnicy szkoleń będą mogli uzyskać ogólnoeuropejski certyfikat ECDL, potwierdzający nabyte umiejętności komputerowe.

Wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku uprzejmie informuje, że od dnia 29.09.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację stażu w ramach Funduszu Pracy przyznawanych algorytmem w związku z wykorzystaniem limitu środków przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.

Projekt regionalny „MAZOWSZE 2016”

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku realizuje projekt regionalny „MAZOWSZE 2016" skierowany do osób bezrobotnych spełniających jednocześnie 3 warunki, tj.: - zamieszkują tereny wiejskie, - nie posiadają wykształcenia średniego, - długotrwale bezrobotne (tj. pozostających w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy...

Dni rekrutacyjne pn. „Kariera w Polsce”

Sieć EURES reprezentowana przez norweskie publiczne służby zatrudnienia - we współpracy z polskimi publicznymi służbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy - organizuje na terenie Norwegii dni rekrutacyjne pn. „Kariera w Polsce", które odbędą się w dniach 15 i 16 września 2016 r. w Oslo i Stavanger. Celem dni rekrutacyjnych jest wsparcie...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku na podstawie art. 62a ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2016 r."   1. Na podstawie art....

Informacja o zmianie na stanowisku Dyrektora

Z dniem 1 luty 2016 r obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku pełni Pan Stanisław Pora .

PIT-11 za 2015r.

Informujemy, że od dnia 01.02.2016 r. do 15.02.2016 r. w Sali B na parterze tut. Urzędu (obsługa osób bezrobotnych) będą wydawane informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2015 (PIT-11), a także roczny raport składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (dla osób, które w roku ubiegłym...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne do projektu "Skazani na pracę"

Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 18 – 29 lat, które opuściły w ciągu ostatniego roku zakład karny lub areszt śledczy na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne do projektu „Skazani na…pracę!", które odbędzie się 19.02.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie firmy Knowledge Sp. z o. o. przy ul. Długiej 44/50 lok. 200 (II piętro). ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę