Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 01.06.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia w ramach Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim”

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowiska urzędnicze : Inspektor – archiwista w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku

Lista kandydatów

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor - archiwista z dnia 10.05.2018r.

Ogłaszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor – archiwista – 1 stanowisko

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 28.03.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych finansowanych z Funduszu Pracy z powodu wykorzystania limitu środków przeznaczonych na realizację w/w formy wsparcia w roku bieżącym.

Protokół komisji konkursowej

Załączniki Protokół komisji konkursowej.pdf

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarzadzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w programie Aktywizacja i Integracja w 2018 r. realizowanym przez Powiatowy...

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2018 r."

Informacja

Nabór do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej w Żaganiu.

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS

KOMUNIKAT O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KFS NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W 2018R.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)"

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

PIT-11 za 2017r.

Osoby, które pobierały świadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w 2017r. proszone są o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu (sala B), celem odebrania informacji podatkowej PIT – 11 za 2017 r. oraz rocznego raportu składek społecznych oraz zdrowotnych za 2017 r.

Rejestracja oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca

Rejestracja oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca /zmiany/   Do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi na zasadach dotychczasowych,  przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu...

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu na przeprowadzanie badań profilaktycznych osób bezrobotnych i pracowników z dnia 20.11.2017 wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę : Gabinet...

Nabór ochotników do służby przygotowawczej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej w 2018 r.

Informacja - refundacja dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 23.11.2017r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach refundacji pracodawcy /przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badań profilaktycznych.

Informacja staż

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 22.09.2017r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanego z Funduszu Pracy przyznanego algorytmem

Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 19.09.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Informacja 500+

Od dnia 01 sierpnia rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500+, które będą wypłacane od 1 października  2017 roku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  Od 01 sierpnia 2017 roku osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski...

Szkolenia

Jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku? nie posiadasz kwalifikacji zawodowych? Chcesz to zmienić ?

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS

Na podstawie §2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego (Dz. U. poz. 639 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego na...

Rekrutacja do programu

Rekrutacja do programu: Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę