Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

Wznowienie przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 19.06.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zatrudnienie w ramach refundacji pracodawcy/przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Dzień wolny

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU INFORMUJE : W DNIU 16 CZERWCA 2017R (piątek) URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY Dzień 16 czerwca 2017r został odpracowany w dniu 10 czerwca 2017r( sobota).

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów.

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wznowienie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 23.05.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od 24 kwietnia br Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie wprowadza nową usługę – konsultacje zawodowe przez Skype.

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w dniu 2 maja 2017 r. urząd będzie nieczynny. Dzień 2 maja 2017 r. będzie odpracowany w dniu 13 maja 2017 r.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków - bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 20.04.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku uprzejmie informuje, że od dnia 10.04.2017r., wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizacje o zatrudnienia w ramach refundacji pracodawcy /przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w związku z...

Giełda pracy

W dniu 06.04.2017r. o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku, ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko, pokój nr 12 odbędzie się Giełda Pracy dla Supermarketu STOKROTKA Sp. z.o.o.

Bezpłatne warsztaty - Przedsiębiorcą być

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ ! które odbędą się dnia 22 marca 2017 roku, o godzinie 10.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku

Protokół komisji konkursowej

Załączniki Protokół komisji konkursowej.pdf

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarzadzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w programie Aktywizacja i Integracja w 2017 r. realizowanym przez Powiatowy...

Nabór uczestników do projektu na 2017 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków w związku z realizacją w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)"

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2017 r.”

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS

Na podstawie §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z |Krajowego Funduszu szkoleniowego (t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego na...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w związku z art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz....

PIT-11 za 2016r.

Informujemy, że do 15.02.2017 r. w Sali B na parterze tut. Urzędu (obsługa osób bezrobotnych) będą wydawane informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2016 (PIT-11).

Nabór uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)"

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w roku 2017 kontynuuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych środkami rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2017 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienia ankiety, która ma na celu oszacowanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS w powiecie lipskim w 2017...

Informacja dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

W związku z planowaną zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw informujemy, że planowane zmiany przepisów dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców, wejdą w życie najwcześniej od 01.04.2017r. Natomiast zasadnicze zmiany dotyczące tzw. Procedury "oświadczeniowej" mają obowiązywać od...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Zapotrzebowanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 na szkolenie pracowników oraz pracodawców.

Szkolenia komputerowe dla osób po 50 roku życia

Firma IT Config Sp. jako realizator projektu zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego, na bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu ECDL. Uczestnicy szkoleń będą mogli uzyskać ogólnoeuropejski certyfikat ECDL, potwierdzający nabyte umiejętności komputerowe.

Wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku uprzejmie informuje, że od dnia 29.09.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację stażu w ramach Funduszu Pracy przyznawanych algorytmem w związku z wykorzystaniem limitu środków przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę